Algemene Voorwaarden

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Paard en MenZ en  de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever verklaart zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.
 2. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest van” deze algemene voorwoorden.

Begrippen:

 1. Paardencoach: S.J.G. Alaerds
 2. Opdrachtgever: persoon die opdracht geeft  om van de diensten van de paardencoach gebruik te maken.
 3. Coachee: persoon die gebruik maakt  van de door opdrachtnemer aangeboden diensten.
 4. Locaties: locaties worden per coachee/ bedrijf afgehuurd.
 5. Coaching sessie: een individuele sessie waarin de coachee begeleid wordt door de paardencoach en één of meerdere paarden.
 6. Workshop: een sessie paardencoaching in groepsverband voor particulieren/ organisaties en/ of teams
 7. Training: een programma met paardencoaching in groepsverband voor organisaties/ teams, n.a.v. een vooraf bepaald doel/ thema.

Offertes:

 1. Alle offertes van Paard en MenZ zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn  van aanvaarding is gesteld.
 2. Paard en MenZ kan niet aan zijn offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden wanneer deze een vergissing of verschrijving bevat.
 3. De inschrijving voor of reservering van coaching is definitief  na schriftelijke (brief of mail) bevestiging van de opdrachtgever. Het versturen van een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever maakt de overeenkomst bindend.
 4. De paardencoach behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren.
 5. Offertes van Paard en MenZ zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt is.

Annuleren/ verschuiven/ verzetten door opdrachtgever:

 1. Indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor coaching wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:
 • Binnen 3 dagen voor aanvang wordt 25% van de offerte in rekening gebracht (+ eventuele onkosten aan derden)
 • Binnen 24 uur voor aanvang wordt 100 % van de offerte in rekening gebracht (+eventuele onkosten aan derden)
 1. Het is mogelijk een coaching te verzetten of te verschuiven. Dit brengt echter administratiekosten en kosten aan derden met zich mee. De paardencoach is gerechtigd deze bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Wanneer de coachee bij aanvang van de training niet verschijnt of slechts een deel van de sessie kan bijwonen, bestaat er geen recht op verrekening in het factuurbedrag.

Annulering door Paard en MenZ:

 1. Paard en MenZ kan trainingen annuleren in geval van overmacht en/of ziekte van de trainer en/of paarden. In dit geval vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever.
 2. Paard en MenZ is gerechtigd op ieder moment (zonder opzegtermijn) de overeenkomst met opdrachtgever tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing(en) de huisregels overtreedt. Deze tussentijdse beëindiging ontslaat de opdrachtgever niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.
 3. Paard en MenZ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of uitbesteden  aan een derde. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Aansprakelijkheid:

 1. Deelname aan activiteiten van Paard en MenZ geschiedt op eigen risico.
 2. Paard en MenZ is niet aansprakelijk voor schade die niet op de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
 3. Voor schade aan of met door coachees meegenomen goederen, waaronder apparatuur, mediahulpmiddelen, voertuigen etc. is Paard en MenZ niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Paard en MenZ.
 4. Aansprakelijkheid door schade ontstaan door overmacht en/ of annulering door Paard en MenZ is uitgesloten.

Trainingsmaterialen:

 1. Alle, door Paard en MenZ, geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmateriaal zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, eigendom van Paard en MenZ.
 2. Mediapublicaties over de inhoud van overeenkomst en de training en mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 1 bedoelde zaken zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Paard en MenZ.

Geschillen: 

 1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Paard en MenZ waarop deze Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen eerst aan een in gemeenschappelijk overleg aan te wijzen mediator worden voorgelegd.

Vindplaats en wijziging voorwaarden:

 1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Paard en MenZ en worden toegevoegd aan iedere offerte die naar de opdrachtgever wordt verstuurd.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals toegevoegd is ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Paard en MenZ.
 3. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.